2. Danh mục xã khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2020
2. Danh mục xã khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2020