Về việc tuyên truyền kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Về việc tuyên truyền kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh