Từ: Đến:
Hiển thị :
Công văn Ngày công văn
Công văn số 1130/SGDĐT- CTTT ngày 11/4/2020 v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 1130/SGDĐT- CTTT ngày 11/4/2020 v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
11/4/2020
Tải về
CV 984 V.v tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19
CV 984 V.v tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19
6/4/2020
Tải về
CV 135 CV: V/v hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học
CV 135 CV: V/v hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học
30/3/2020
Tải về
CV 134 CV: V/v hưởng ứng phong trào phòng chống Covid-19
CV 134 CV: V/v hưởng ứng phong trào phòng chống Covid-19
30/3/2020
Tải về
CV 125 CV: V/v thực hiện Chương trình hành động số 11/CTr-UBND ngày 12/3/2020 của UBND Quận
CV 125 CV: V/v thực hiện Chương trình hành động số 11/CTr-UBND ngày 12/3/2020 của UBND Quận
24/3/2020
Tải về