THƯ MỜI V/v tìm kiếm đơn vị liên kết cung ứng thực phẩm Năm học 2020 - 2021 (10/07/2020 11:13)

THƯ MỜI V/v tìm kiếm đơn vị liên kết cung ứng thực phẩm Năm học 2020 - 2021

 

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LÝ

Số:  16/TM-MNPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

Minh Khai, ngày 10  tháng  7   năm 2020

 

THƯ MỜI

V/v tìm kiếm đơn vị liên kết cung ứng thực phẩm

Năm học 2020 - 2021

 

Kính gửi : Các đơn vị cung ứng thực phẩm!

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Mầm non Phúc Lý trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2020 - 2021.

Trường Mầm non Phúc Lý kính mời các đơn vị có đủ điều kiện về mặt pháp lý và tư cách pháp nhân về cung ứng thực phẩm đến đăng kí và nộp hồ sơ đăng ký cung ứng thực phẩm cho trường mầm non Phúc Lý.

1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý của đơn vị.

- Cam kết của đơn vị liên kết về chất lượng hàng hóa.

- Dự thảo hợp đồng.

2. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

Từ ngày 11/7/2020 - 17h00’ ngày 26/7/2020

3. Địa điểm

Phòng Tài vụ - Trường mầm non Phúc Lý - Phường Minh Khai - quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội.

4. Điện thoại: 024.66512675

Trân trọng kính mời!

 

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Như K/g;  ( để b/c)                                                                            (Đã ký)      

- Trang web nhà trường; (để t/b)

- Lưu: VT.

                                                                                        Nguyễn Thị Hà