Tập huấn "Dạy học dự án" tại trường mầm non Thụy Phương (10/11/2020 21:13)

Tập huấn "Dạy học dự án" tại trường mầm non Thụy Phương

Tập huấn "Dạy học dự án" tại trường mầm non Thụy Phương

Thứ 6 ngày 6 tháng 10 năm 2020, trường mầm non Phúc Lý đã cử 02 ban giám hiệu, 04 giáo viên tham gia chuyên đề “Dạy học dự án” tại trường mầm non Thụy Phương. Đây là một chuyên đề rất mới mẻ, sáng tạo.

Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong đó HS dưới sự điều khiển và giúp đỡ của GV tự lực giải quyết một nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp không chỉ về mặt lý thuyết mà đặc biệt về mặt thực hành, thông qua đó tạo ra các sản phẩm thực hành có thể giới thiệu, công bố được.

Đặc điểm phương pháp dạy học theo dự án

- Định hướng thực tiễn: chủ đề của dự án xuất phát từ những tình huống của thực tiễn xã hội, thực tiễn nghề nghiệp cũng như thực tiễn đời sống. Nhiệm của dự án cần chứa đựng những vấn đề phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của người học. Các dự án học tập có ý nghĩa thực tiễn xã hội, góp phần gắn việc học tập trong nhà trường với thực tiễn đời sống, xã hội. Trong những trường hợp lí tưởng, việc thực hiện các dự án có thể mang lại những tác động xã hội tích cực.

- Định hướng hứng thú người học: HS được tham gia chọn đề tài, nội dung học tập phù hợp với khả năng và hứng thú cá nhân. Ngoài ra, hứng thú của người học cần được tiếp tục phát triển trong quá trình thực hiện dự án.

- Mang tính phức hợp, liên môn: nội dung dự án có sự kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực hoặc nhiều môn học khác nhau nhằm giải quyết một nhiệm vụ, vấn đề mang tính phức hợp.

- Định hướng hành động: trong quá trình thực hiện dự án có sự kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và vận dụng lý thuyết vào trong hoạt động thực tiễn, thực hành. Thông qua đó, kiểm tra, củng cố, mở rộng hiểu biết lý thuyết cũng như rèn luyện kỹ năng hành động, kinh nghiệm thực tiễn của người học.

- Tính tự lực của người học: trong dạy học theo dự án, người học cần tham gia tích cực, tự lực vào các giai đoạn của quá trình dạy học. Điều đó cũng đòi hỏi và khuyến khích tính trách nhiệm, sự sáng tạo của người học. GV chủ yếu đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ. Tuy nhiên, mức độ tự lực cần phù hợp với kinh nghiệm, khả năng của học sin và mức độ khó khăn của nhiệm vụ.

- Cộng tác làm việc: các dự án học tập thường được thực hiện theo nhóm, trong đó có sự cộng tác làm việc và sự phân công công việc giữa các thành viên trong nhóm. Dạy học theo dự án đòi hỏi và rèn luyện tính sẵn sàng và kỹ năng công tác làm việc giữa các thành viên tham gia, giữa HS và GV cũng như với các lực lượng xã hội khác tham gia trong dự án. Đặc điểm này còn được gọi là học tập mang tính xã hội.

- Định hướng sản phẩm: trong quá trình thực hiện dự án, các sản phẩm được tạo ra không chỉ giới hạn trong những thu hoạch lí thuyết, mà trong đa số trường hợp các dự án học tập tạo ra những sản phẩm vật chất của hoạt động thực tiễn, thực hành. Những sản phẩm này có thể sử dụng, công bố, giới thiệu.

Các bước tổ chức dạy học dự án

Bước

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Chuẩn bị

 • Xây dựng ý tưởng,
 • Lựa chọn chủ đề, tiểu chủ đề
 • Lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập
 • Xây dựng bộ câu hỏi định hướng: xuất phát từ nội dung học và mục tiêu cần đạt được.
 • Thiết kế dự án: xác định lĩnh vực thực tiễn ứng dụng nội dung học, ai cần, ý tưởng và tên dự án.
 • Thiết kế các nhiệm vụ cho HS: làm thế nào để HS thực hiện xong thì bộ câu hỏi được giải quyết và các mục tiêu đồng thời cũng đạt được.
 • Chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ GV và HS cũng như các điều kiện thực hiện dự án trong thực tế.
 • Làm việc nhóm để lựa chọn chủ đề dự án.
 • Xây dựng kế hoạch dự án: xác định những công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, kinh phí, phương pháp tiến hành và phân công công v iệc trong nhóm.
 • Chuẩn bị các nguồn thông tin đáng tin cậy để chuẩn bị thực hiện dự án.
 • Cùng GV thống nhất các tiêu chí đánh giá dự án.

2. Thực hiện dự án

 • Thu thập thông tin
 • Thực hiện điều tra
 • Thảo luận với các thành viên khác
 • Tham vấn giáo viên hướng dẫn
 • Theo dõi, hướng dẫn, đánh giá HS trong quá trình thực hiện dự án
 • Liên hệ các cơ sở, khách mời cần thiết cho HS.
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho các em thực hiện dự án.
 • Bước đầu thông qua sản phẩm cuối của các nhóm HS.
 • Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.
 • Tiến hành thu thập, xử lý thông tin thu được.
 • Xây dựng sản phẩm hoặc bản báo cáo.
 • Liên hệ, tìm nguồn giúp đỡ khi cần.
 • Thường xuyên phản hồi, thông báo thông tin cho GV và các nhóm khác.

3. Kết thúc dự án

 • Tổng hợp các kết quả
 • Xây dựng sản phẩm
 • Trình bày kết quả
 • Phản ánh lại quá trình học tập
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi báo cáo dự án.
 • Theo dõi, đánh giá sản phẩm dự án của các nhóm.
 • Chuẩn bị tiến hành giới thiệu sản phẩm.
 • Tiến hành giới thiệu sản phẩm.
 • Tự đánh giá sản phẩm dự án của nhóm.
 • Đánh giá sản phẩm dự án của các nhóm khác theo tiêu chí đã đưa ra.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tập huấn: