Thi bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 (02/06/2020 7:42)

   Bồi dưỡng thường xuyên giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực quản lý và năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong đơn vị.

Thi bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020

 

          Căn cứ số 53 /KH-MNPLngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 – 2020.

          Bồi dưỡng thường xuyên giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực quản lý và năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong đơn vị.

       Thông qua bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên phát triển được năng lực tự học tự bồi dưỡng của mình. Nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ năm học 2018-2019, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường theo Chương trình Giáo dục mầm non.

       Hôm nay, thứ tư ngày 29 tháng 5 năm 2020. Trường mầm non Phúc Lý tổ chức thi Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên. Buổi thi diễn ra thành công tốt đẹp.

        Dưới đây là một số hình ảnh của buổi thi: