CV số 3284 ngày 22/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội vv thực hiện kết luận của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 (29/07/2020 16:49)

CV số 3284 ngày 22/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội vv thực hiện kết luận của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19