Hoạt động PTTM lớp MGL A3 (29/03/2021 11:38)

Hoạt động nhằm giúp trẻ : - Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả - Trẻ thuộc lời bài hát. - Trẻ hiểu nội dung bài hát.biết tính chất, giai điệu của bài hát. - Trẻ biết cách vận động theo lời bài hát. GD: Biết bảo vệ môi trường và thực hiện đúng luật giao thông.

Hoạt động nhằm giúp trẻ  :

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả

- Trẻ thuộc lời bài hát.

- Trẻ hiểu nội dung bài hát.biết tính chất, giai điệu của bài hát.

- Trẻ biết cách vận động theo lời bài hát.

GD:  Biết bảo vệ môi trường và thực hiện đúng luật giao thông.

 Dưới đây là một số hình ảnh của  cô và trò lớp MGL A3 đã tổ chức  hoạt động